Попълнете инфомация за вашата кредитна карта
  Текущo задължение
  Годишна лихва- %
  Годишна такса
  Месечна такса
  Мин. месечна вноска  - % от задължението
  но не по-малко от:
  РЕЗУЛТАТ
  Брой месеци до пълно погасяване
  Общо платена лихва до погасяване
  Общо платени такси за периода на погасяване
  Общо платена сума
No. Вноска  Минимална вноска в лв. Платена лихва в лв. Главница в лв. Месечна Такса в лв. Годишна такса в лв.
Общо