Попълнете информация за вашата кредитна карта
  Текущo Задължение
  Годишна лихва %
  Годишна такса
  Месечна такса
  Посочете нивата на задължение и съответната фиксирана вноска
  От До  Размер на вноската
 
 
 
 
 
 
 
  РЕЗУЛТАТ
  Брой месеци до пълно погасяване
  Общо платена лихва до погасяване
  Общо платени такси за периода на погасяване
  Общо платена сума